Optimistisen ajattelun merkitys elämässä OSA 2 - Työnteosta mielekästä ja tuloksellista

Käsittelin ensimmäisessä osassa optimistisuuden eli myönteisyyden vaikutusta yleisesti elämässä. Suosittelen lukemaan sen ensin TÄSTÄ.

Olipa työsi millaista tahansa, voit vaikuttaa myönteisellä asenteella huomattavasti mielekkyyteen, viihtyvyyteen ja tuloksellisuuteen. Omassa työssäni myönteinen ajattelu on tuonut lisää voimavaroja ja laajentanut ajattelumaailmaa ennennäkemättömällä tavalla. Kun huomasin, että kaikkiin tapahtumiin en voi itse vaikuttaa, päätin sen sijaan kehittää myönteistä ajatteluani. En olisi alussa uskonut, miten paljon se lisäsi yleistä jaksamista ja luovuutta työnteossani! Uudenlaisia ajatuksia putkahteli esiin jatkuvasti erilaisissa tilanteissa. Aikaisemmin olin nukkunut, liikkunut ja syönyt yhtä optimaalisesti kuin nyt, mutta olin ajatuksiltani pessimistisempi. Olin silloin väsyneempi ja turhauduin helpommin. Myös sinä voit muuttaa merkittävästi omia työolojasi valitsemalla ajatuksesi oikein.

Toki optimistisuuteen voi liittyä myös ongelmia työyhteisössä. Ylioptimistisuus voi johtaa organisaatioissa liian suureen riskien ottamiseen. Optimistisuus laajentaa ajattelua ja pessimistisyys taas supistaa. Joskus mielen kaventaminen voi olla tärkeää esim. tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Vähemmän optimistinen voi auttaa löytämään riskejä, huomata virheitä ja lisätä valppautta toimia analyyttisesti. Tällainen henkilö kuitenkin häviää optimistisemmalle työntekijälle monilla muilla osa-alueilla.

Miten?

1. Ota epäonnistumiset oppimiskokemuksina

Keskeisimpänä asiana nostan esille mahdollisuusnäkökulman. Jos pitkään jatkunut projekti ei mene maaliin, on tärkeä ottaa se oppimiskokemuksena ja kasvun paikkana. Mieti, mitä oppimiskokemuksia olet projektin varrella saavuttanut. Epäonnistuminen myös kasvattaa luonnettasi. Epäonnistuminen saattaa avata sinulle täysin uusia ovia, mistä et ole vielä tietoinen.

2. Syyttämisen sijasta keskity asiaan

Kun asia ei mene niin kuin olet suunnitellut, tyypillinen tapa on ottaa siitä itseensä tai syyttää muita. Näin ei tulisi tehdä. Olet silti yhtä arvokas ihminen, vaikka teet virheitä. Niistä voit saada arvokasta oppia. Työkaveria ei myöskään tulisi syyttää virheistä. Syytökset ovat monesti turhia ja paikkaansa pitämättömiä. Kun kritisoit, keskity asioihin, älä henkilöihin. Huonoon käytökseen ja kehityskohteisiin on toki puututtava, mutta monesti toiseen ihmisen kritisoiminen aiheuttaa negatiivisuutta työyhteisössä ja vaikuttaa myös sinuun työntekijänä. On tärkeää, miten asian ilmaisee: ”Hoidit asian aivan väärin” vs. ”Parempaan lopputulokseen olisi päässyt tekemällä asian näin.” Optimisti ei jää märehtimään kokemiaan vääryyksiä tai patoa pahaa mieltä vaan pyrkii selvittämään ristiriidat – ja antaa anteeksi.

3. Valitse oikea ajattelutapa

Jos koet olevasi pessimistinen työntekijä johtuen ajattelustasi tai työtilanteestasi (esim. et koe esimiehesi arvostavan sinua tai et saa riittävästi vaihtelua työtehtävissä), suuntaa ajattelusi asioihin, joista olen kiitollinen ja menevät hyvin (esim. mukava työporukka, varma työpaikka, vapaus ja kehittävä tekeminen). Huomioi pessimistiset ajatukset vain osana mielen toimintaa kiinnittämättä niihin liikaa huomiota. Ajatuksia tulee ja menee, eikä ihmismieleen voi aina vaikuttaa. On eri asia, miten annamme niiden vaikuttaa elämässämme. Kun oivalsin, että optimisuus on sidoksissa omiin voimavaroihin puolin ja toisin, pyrin ajoittain säästelemään energiaani ja suuntaamaan sitä itselle tärkeisiin asioihin.

4. Etsi positiivinen tunnetila

Professori Dennis Proffitt on tutkinut havaintojen vaikutusta suoritukseen ja kokemukseen. Henkilön kävellessä luonnossa negatiivisessa tunnetilassa, näkee hän edessä olevan kukkulan selvästi suurempana verrattuna siihen, että hän olisi positiivisessa tunnetilassa. Sama pätee myös työelämässä: negatiivisessa tunnetilassa aivot reagoivat niin, että työmäärä vaikuttaa suuremmalta kuin mitä se todellisuudessa on, ja samalla suoritus kärsii. Kussakin tilanteessa voit arvostaa tilannetta positiivisella tavalla ja innostua, tai voit suhtautua siihen negatiivisesti. Tämä vaatii päättäväisyyttä, toistoja ja sitkeyttä.


5. Edistä työyhteisön positiivisuutta muiden kanssa

Positiivisuus tarttuu. Jokainen työyhteisön jäsen voi luoda positiivista ilmapiiriä tervehtimällä, hymyilemällä, rohkaisemalla, hyödyntämällä huumoria, kannustamalla ja antamalla tunnustusta. Tekojen ei tarvitse olla suuria. Pienikin huomionosoitus voi tehdä suuren vaikutuksen.

Omissa työpaikoissani olen huomannut sen, että ns. ”valittava porukka” syntyy helposti. Yhteenkuuluvuutta voi lisätä myös niin, että kiinnittää huomiota vain työyhteisön epäkohtiin, eikä näe mahdollisuuksia. On helpompi valittaa, kuin tarttua toimeen. Tällainen toimintatapa on erittäin haitallista pitkässä juoksussa. Se vaikuttaa koko työyhteisöön lisäämällä poissaoloja ja vaikuttamalla heikentävästi työilmapiiriin.

Olet vahva, mikäli pystyt säilyttämään myönteisyyden vaikeidenkin hetkien keskellä. Tällöin viihdyt paremmin töissä ja olet tuloksellisempi. Kannustan sinua tarttumaan toimeen, mikäli huomaat epäkohtia. Anna rakentavaa palautetta henkilöille yksilöllisesti ilman syytöksiä ja pysy asiassa. Yhteisissä asioissa tarjoa kehitysideoita valittamisen sijaan. Tällöin sinulla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa.

6. Fokus vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin

Kun fokus on vain tietynlaisessa lopputuloksessa, ajatus kulkee ikään kuin tunnelissa, jolloin ympärillä olevia mahdollisuuksia on hankala nähdä. Tämä rajoittaa henkilön työntekoa ja ennustaa helpommin esimerkiksi työtehtävien lykkäämistä. Suomalaisessa työkulttuurissa on monesti kysymys siitä, tunnistetaanko ongelmia sen sijaan, että katseet suunnattaisiin ratkaisuihin ja siihen mitä voidaan yhdessä tehdä. Kaikki lähtee siitä, että nostetaan ylös asioita, mitkä sujuvat hyvin ja mitä hyvää on saavutettu.

7. Tartu toimeen niin pian kuin mahdollista!

Optimistinen ajattelu ei toimi ilman tekoja. Ainoastaan se, että odottaa asioiden järjestyvän, harvoin toimii. Positiivisen ajattelun on tutkimuksien mukaan kuitenkin havaittu lisäävän toimeen tarttumista ja vastuunottoa työympäristössä. On siis tärkeä hyödyntää optimistisuuden antama voima ja tarttua rohkeasti toimeen!

Mitä palkinnoksi?

Optimistisen henkilön on havaittu työskentelevän kovempaa verrattuna pessimistisiin työntekijöihin. Esimerkiksi vastoinkäymisten kohdatessa myönteisesti ajatteleva henkilö saa lisää sinnikkyyttä työntekoon.

Tutkimuksissa on havaittu, että optimistinen myyjä näkee kieltävistä vastauksista huolimatta edelleen mahdollisuuden. Hän ei ota kielteisiä vastauksia henkilökohtaisesti, vaan saa siitä lisää puhtia yrittää uudelleen. Hän ottaa sen oppimiskokemuksena ja voi toimia seuraavalla kerralla paremmin. Tai ajattelee, että asiakas ei halunnut kyseistä tuotetta. Esimerkiksi pessimistinen myyjä ottaa kielteisen vastauksen henkilökohtaisesti ja pettyy helpommin. Optimistisen asenteen omaava ihminen pärjää tutkitusti 56 % paremmin kuin pessimistiset.

Työyhteisössä positiiviset kommentit edistävät positiivista tunnetilaa. Tämä taas lisää avoimuutta, uteliaisuutta, spontaanisuutta ja yhteyttä tiimissä.

Mitä vahvemmin henkilö uskoo saavuttavansa tavoitteen, sitä todennäköisemmin hän myös saavuttaa sen. Pahimmassa tapauksessa pessimisti ei edes yritä, koska ajattelee jo valmiiksi, ettei tule onnistumaan.

Työelämän vaatimukset kasvavat jatkuvasti, jolloin optimistisuudella on suuri vaikutus työntekijän toimintakyvyn ylläpitämisessä. Optimistisuuden synnyttämä innovatiivisuus, luovuus, energisyys, mielekkyys ja sosiaalinen viihtyvyys ennakoi hyvinvoivaa ja tuloksellista työntekijää.

Kommentit

Suositut tekstit